Číslo 03 | Listopad 2014

Uvolnění nových verzí aplikačních software

Během měsíce ledna 2015 společnost HSI uvolní nové verze programů ProGEO, HSI Tools, EnPRO. Zákazníci, kteří vlastní platný certifikát o Rozšířené Softwarové Podpoře (RSP) obdrží upgrade softwaru zdarma.
Největší změnou prochází moduly pro ČEZ s ohledem na chystanou revizi směrnice DSO_ME_0139r09, která přináší výraznou změnu ve způsobu tvorby dat. Od 1. 2. 2015 bude možné data PD a DSPS odevzdávat nejen ve stávajícím formátu, ale i v novém formátu označovaném RDF. Tento formát bude v softwarech ProGEO a EnPro vytvářen pomocí technologie XFM firmy Bentley.

Úpravy proběhnou i v modulech pro dodavatele E.ON (plyn i elektro), kde dojde k úpravě nastavení kontrol.

Věříme, že i uživatelé ostatních modulů ocení novinky verze 15 – např. novou funkci Statistika nebo funkci na vyhledání bodů bez kresby – s možností body prohlédnout, vybrat či smazat. Dále stojí za zmínku úpravy kontrolních nástrojů obecně – možnost provést kontrolu vyexportované stavby v režimu Přejímka (shodně jako probíhá na straně odběratele), úpravy ve funkci Prohlížení chyb, kde bude doplněna možnost označovat chybu jako „ignorovat/odsouhlasit“ – při další kontrole se tyto chyby již v dialogu nenabízí.

Pokud se o změnách v modulech pro ČEZ chcete dozvědět co nejvíce, poznamenejte si již nyní datum připravovaného semináře – 15. 1. 2015.

Tipy& triky: Geo Web Publisher, vlastní GIS web v pěti krocích

Geo Web Publisher - ukázková stránka

Produkt fimy Bentley Geo Web Publisher jsme zde již představovali, kdy jsme se zaměřili na jeho nové vlastnosti ve verzi SS 4. Dnes si krátce popíšeme, jaké nástroje GWP poskytuje pro vytvoření rychlé prezentace vašich geoprostorových dat. Tedy jdeme na to:
  1. Instalace mapového serveru a instalace klientů. Před vlastní instalací je vhodné zkontrolovat požadavky na systém. Vyhnete se tak pozdějšímu hledání problémů, proč je něco jinak.
  2. Definice datových zdrojů. K tomu slouží klientský administrátorský nástroj „Administration“. Zde se definují databázová připojení, adresáře s DGN soubory, cesty k rastrovým souborům či URL k WMS službám a mnoho dalšího. Zkrátka a dobře, toto je místo kde říkáte, která data budete prezentovat.
  3. Definice hladin jednotlivých zobrazení. V nástroji „Map Author“ je vaším úkolem nadefinovat jednotlivé hladiny, nebo klidně říkejme vrstvy, které budete chtít prezentovat. Zde konkrétnímu zdroji z kroku 2 definujete jeho podobu, v jakém měřítku se bude zobrazovat, jakými atributy, a také v jakém souřadnicovém systému. Dále zde můžete například nadefinovat tooltipy a pořadí jednotlivých vrstev, hladin.
  4. Vytvoření vlastní prezentace, tedy finální www stránky vytvoříte nástrojem „Site Author“. Bez programátorské znalosti jste zde schopni vytvořit podobu finální prezentační stránky. Určujete barvy oken, rozložení celé stránky, velikost mapového okna, jeho funkčnost a v neposlední řadě i možnosti vyhledávání z datových zdrojů a zobrazování popisných informací ze zdrojů, které je obsahují.
  5. No, a teď již nezbývá než se s vlastní prezentací pochlubit a ukázat jak jste šikovný. No není to důvod k tomu, abyste stoupli v očích vašeho šéfa?
S pomocí nástrojů GWP jste schopni vytvořit velmi rychle jednoduchou prezentaci vašich GIS dat. Pokud vám tyto základní funkčnosti nestačí neváhejte se obrátit na odborníky ve firmě HSI, kteří vám rádi s komplexní mapovou prezentací pomohou.

Bentley Map PowerView a ProGEO se slevou až 30%Automatizace Vyjadřování také na Slovensku

Slovak Telekom, a. s. Společnost HSI dokončila implementaci systému VEST pro společnost Slovak Telekom. Z pohledu architektury se jedná o standardní řešení HSI, které se skládá z náběrového portálu a jádra systému, tzv. business logiky. Ta je obklopena jednotlivými funkčními moduly – Notifikace, PDF (ro)boty pro tvorbu textových a mapových dokumentů, Zpoplatnění, Outsourcing tisků, atd. Nejvýznamnějším rozhraním je interface na GIS systém MegaPlán na platformě GE SmallWorld a rozhraní na SAP pro zajištění zpoplatnění.
V rámci implementace Slovak Telekom získal i lehkého GIS klienta, který umožní zpřístupnění polohopisných dat širokému spektru uživatelů.
Přestože Slovak Telekom nemá dokončenou digitalizaci dat, podařilo se během
4 měsíců od zahájení pilotního provozu dosáhnout více jak 50% automatizace zpracování žádostí. Systém tak ihned po implementaci generuje reálné benefity a pomáhá zvyšovat efektivitu činností v oblasti technické dokumentace. Důležitým přínosem projektu je rovněž pozitivní reakce veřejnosti a stoupající počet žádostí podaných v elektronické formě na náběrovém portálu.

Podíl HSI na školení pracovníků ČEZ

Školení ČEZ s podílem HSI Firma HSI byla přizvána na interní školení pracovníků odboru Správy dat o síti, kteří se sjeli na dvoudenní akci ve Zvánovicích ze všech koutů ČR. Pracovníci HSI vystoupili v odpolední části prvního dne s tématy, která souvisí s připravovanými změnami v procesu předávání dat PD a DSPS mezi smluvními dodavateli ČEZ distribuce a pracovníky Správy dat o síti ČEZ distribuce. Podstata těchto změn bude spočívat v automatizaci procesu a spuštění portálu pro přejímku v roce 2015, který je nyní připravován právě s využitím služeb HSI. Dodavatelé ČEZ distribuce budou se změnami a novými postupy seznámeni na semináři připravovaném na 15. 1. 2015.

Kontrolní nástroj pro VFP k dispozici uživatelům s rozšířenou softwarovou podporou

POZEM Zpracovatelé projektů pozemkových úprav se postupně setkávají s požadavky poboček Státního pozemkového úřadu na předávku dat po jednotlivých etapách ve formátu VFP. Tato skutečnost mnohým dělá vrásky a snaží se získat maximum informací nutných k tomu, aby jejich předávka byla pokud možno bezproblémová. Proto jsme se rozhodli zpracovatelům v jejich snaze pomoci. Uživatelé programu POZEM, kteří využívají zároveň podporu RSP, mají nyní přístup k modifikované instalaci POZEM+, který je standardně určen pracovníkům SPÚ pro přebírku a kontrolu dat ve formátu VFP. Tito uživatelé tedy budou mít nyní k dispozici nástroj pro hladkou předávku svých projektů. Pokud někdo tuto šanci nezaznamenal, má možnost projevit zájem telefonicky na 724 745 403 nebo e-mailem: marek.nachazel@hsi.cz u pana Marka Nacházela.

HP Skvělé ceny plotrů

Více informací získáte u našeho specialisty na hardware, tel.: 224 809 520,
e-mail: pavel.borek@hsi.cz

Systém GDiS – řešení majetkoprávní agendy nad pozemky dotčenými stavbou

AMI mobilní klient V půlce listopadu 2014 byl ukončen pilotní provoz nového informačního sytému GDiS, který HSI implementovala pro firmu SUDOP a.s. a systém začíná sloužit zaměstnancům v běžném provozu.
Tento systém slouží k evidenci informací o nemovitostech a subjektech mající k těmto nemovitostem nějaký právní vztah, které jsou dotčené projektem plánované stavby (např. stavba komunikace). Systém pracuje s historizovanými daty KN, které jsou navázány na území dotčené stavbou a stavebními výkresy, které s touto stavbou souvisí. Automaticky je možno vyhodnotit dotčené parcely a vlastníky a pomocí textových i grafických výstupů ze systému s nimi komunikovat a historii této komunikace evidovat. Díky udržování historických stavů dat KN, stavební dokumentace i dílčí komunikace s vlastníky systém pružně reaguje jak na změny v KN (odkupy, změny hranic), tak na změny ve vlastním projektu stavby.
Systém GDiS bude nadále rozvíjen tak, aby v budoucnu pokryl i další agendy spojené
s vlastní stavbou.

Služba: Zajištění dat katastru nemovitostí

Zajištění dat Katastru nemovitostí Na základě individuálních požadavků našich zákazníků poskytujeme komplexní službu Zajištění dat KN, provádíme nejen import dat např. do GIS aplikací, ale také jejich fyzické obstarání a vyúčtování v rámci jediné smlouvy. Na straně zákazníka tak dochází k redukci administrativních nákladů a nákladů spojených s importy a definovaným rozsahem dat, která nabízíme jak ve kvartální, tak i měsíční periodě aktualizace. Tuto službu si mimo jiné oblíbily firmy z realitní oblasti a to zejména, protože ke zpracování dat KN nepotřebují speciální software, naopak jim postačuje např. formát XLS, ve kterém mohou data také různě třídit a filtrovat.

[více o této službě]

JEN – jednotná evidence nemovitostí skupiny PRE

Pražská energetika, a. s. Pražská energetika se rozhodla svůj dosluhující systém evidence nemovitostí nahradit modernějším pojetím, které na bázi webového klienta propojí sadu dosud oddělených evidencí. Nová evidence nemovitostí sjednotí údaje o stejných objektech z více zdrojů (excelové evidence uživatelů, evidence smluv k nemovitostem, GIS, SAP AM, SAP PS, SAP DM ad.) do jedné aplikace a umožní tyto informace sdílet na jednotné platformě významně větší skupině uživatelů.
Ve spolupráci s HSI proběhla analýza firemních procesů souvisejících s problematikou evidence nemovitostí ve skupině PRE a v červnu letošního roku následovala realizace systému, která byla ukončena k poslednímu říjnu. V současnosti probíhá fáze testování a po úspěšné akceptaci a realizovaných školeních předpokládáme nasazení systému v únoru 2015.
Očekávanými přínosy je optimalizace procesů souvisejících s problematikou evidence nemovitostí ve skupině PRE a centralizace dat o jejích nemovitostech do jednoho referenčního datového zdroje s jednoduchými přechody mezi zobrazením grafických
a databázových informací.

Projekt Operativní plánování servisních činností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. představeno na IT projekt roku

CACIO - IT Projekt roku

Dne 3. 11. 2014 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnilo slavnostní představení vítězných projektů soutěže IT Projekt roku. Odborná 15 členná porota vedená prof. Ing. Zdeňkem Molnárem, CSc. vybrala na základě pěti hodnotících kritérií celkem 8 finalistů, kteří měli možnost v sále Státních aktů PSP ČR představit své úspěšné projekty.

Zástupce společnosti HSI, spol. s r.o., Ondřej Žák seznámil hosty s projektem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. „Operativní plánování servisních činností“, jehož cílem je poskytnutí softwarové podpory pro operativní řízení pracovních příkazů včetně geografické podpory pro optimalizaci výběru pracovních příkazů a dojezdových tras na místo řešení.

Porotci ocenili na tomto unikátním řešení aplikace nejen funkční propojení systémů SAP, GIS a aplikace v mobilní jednotce, ale také unikátní uplatnění nadstavby Network Analyst technologie Esri ArcGIS Server.


ČASOPIS HSI NEWS

Aktuální číslo: Podzim 2014

Hlavní téma: Systém GDiS

Chci odebírat HSI NEWS

Archiv starších čísel

HSI, spol. s r.o., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, tel.: +420 224 809 511, fax: +420 224 809 512
Máte-li připomínky nebo komentáře k HSI INFO Newsletteru, rádi o nich uslyšíme. Zašlete nám rovněž vaše náměty, přání a stížnosti,
včetně změn vaší e-mailové adresy, technických potíží s doručením apod. na adresu redakce.
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám HSI INFO Newsletter zasílali, kontaktujte nás, prosím.