Číslo 02 | Červen 2014

Portál VEST – úspěšná implementace řešení ve společnosti SITEL, spol. s r. o.

SITEL - vyjádření k existenci sítí

Společnost SITEL, spol. s r.o. uvedla od června 2014 do rutinního provozu nový komplexní systém pro podporu agendy Vyjadřování (Portál VEST). Portál umožňuje všem zájemcům získat vyjádření a mapové podklady o poloze telekomunikačních sítí na jejich pozemcích v elektronické podobě. Díky elektronické komunikaci jsou žadatelé schopni získat Vyjádření ve výrazně kratší době a bez nutnosti osobní návštěvy. Ročně přitom SITEL eviduje zhruba 20.000 takovýchto žádostí. Hned v prvním týdnu zpracoval plně automatický portál VEST (www.vyjadreni.sitel.cz) více než 300 podaných žádostí. Zároveň portál slouží jako integrované kontaktní místo pro podání žádosti a vyzvednutí zpracovaného Vyjádření o existenci sítí.
Komplexní portály pro podporu agendy Vyjadřování dodávané společností HSI, spol. s r.o. jsou díky své modularitě určeny nejširšímu spektru správců a vlastníků technické infrastruktury. Flexibilita a jednoduchá konfigurovatelnost systému umožňuje průběžnou optimalizaci úrovně automatizace a dosažení až 95% redukce provozních nákladů již během prvního roku provozu systému.

Výměnný formát pozemkových úprav v praxi

POZEM+

Současným trendem v procesu zpracování pozemkových úprav je minimalizace chybovosti a výrazné zjednodušení kontroly odevzdávaných dat příslušným pobočkám SPÚ. Nový výměnný formát pozemkových úprav (VFP) byl po připomínkování odbornou veřejností uveden do praxe 1. 7. 2013. Současně s tím jsou právě nyní zahajovány nové projekty, které již pro předávání a zpracování návrhu pozemkových úprav využívají VFP. Pro podporu komplexních pozemkových úprav dodává společnost HSI nejen programové vybavení POZEM, které využijí jak geodeti a projektanti pozemkových úprav, tak i pozemkové úřady, ale připravuje pro uživatele pravidelná školení a semináře. Zároveň pro všechny potenciální zájemce o novinky ve VFP nabízí společnost HSI praktické ukázky, možnost si vše okamžitě vyzkoušet, modelovat převzetí jednotlivých etap a získat nezbytné dovednosti a znalosti pro efektivní a optimální postup. Pro každého uživatele informačního systému POZEM+ je proto připraven souhrnný blok informací s novinkami v oblasti výměnného formátu pozemkových úprav včetně instruktážních videí, sady testovacích dat a dalších informací nezbytných pro optimální postup při řešení pozemkových úprav.
Zpracovatelům pozemkových úprav pak chceme nabídnout možnost detailního seznámení se s funkcionalitou SW na straně pracovníků pozemkových úřadů. Věříme, že tato aktivita umožní minimalizovat možné problémy při zpracování a přejímce dat VFP a umožní tak našim zákazníkům maximálně zefektivnit stávající procesy.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás, prosím, kontaktovat na info@hsi.cz.

HSI dosáhla nejvyššího mezinárodního ratingového hodnocení D&B

Certifikát Top Rating

Společnost HSI, spol. s r.o. stejně jako v roce 2013 i letos splnila podmínky a kritéria k získání mezinárodního ratingového ocenění D&B Top Rating. Ocenění je udělováno celosvětově uznávanou společností Bisnode D&B působící na trhu od roku 1837 a rating 1 značí finančně silnou, efektivně hospodařící společnost s minimálním rizikem při obchodních vztazích. V rámci mezinárodního hospodářského hodnocení všech podnikatelských subjektů v České republice společnost Dun & Bradstreet informuje o mezinárodně-ekonomické stabilitě, solventnosti a důvěryhodnosti společnosti HSI a schopnosti uspět na podnikatelském trhu v České a Slovenské republice včetně zahraničí. Společnosti HSI, spol. s r.o. byl přidělen unikátní devítimístní číselný znak tzv. D-U-N-S číslo („mezinárodní IČ“) a zařadila se tak k příslušnosti elitní skupiny 2% českých a slovenských společností.

Implementace systému AMI ve Východoslovenské Energetice, a.s.

AMI Rezervace Na základě úspěšného výběrového řízení HSI dodává systém AMI pro podporu procesů správy majetku ve společnosti Východoslovenská Energetika, a.s. Základem řešení je oblast Space managementu, tedy evidence budov a jednotlivých prostor VSE se zaměřením na sledování obsazenosti jednotlivých prostor a interní přeúčtování nákladů. Tuto oblast pokrývají naše moduly AMI Budovy, Areály a Osoby a zaměstnanci. V rámci řešení se počítá s širokým využitím stávajících nebo customizovaných reportů pro podporu tzv. SLA – tedy sledování kvality a nákladovosti služeb jako např. úklid, nebo kosení trávy. Pro naplnění dat se využívá i import grafických dat z výkresové dokumentace v prostředí AutoCADu. Další významnou oblastí řešení jsou moduly HelpDesk pro řešení požadavků údržby a inovovaný modul Rezervace, který řeší využívání zasedacích místností včetně řízení interních nákladů na jejich pronájem a související služby jako např. catering. V současné době jsme úspěšně završili fázi zpracování Cílového konceptu a čeká nás implementace řešení, import výkresové dokumentace a následně pilotní provoz.

Kontrola rozšířeného datového formátu DSPS/PD s využitím geoportálu DPoint ve skupině ČEZ

Geoportál ČEZ V letošním dubnu byl tvorbou Cílového konceptu zahájen projekt dalšího rozvoje řešení systému DPoint, který momentálně zahrnuje již časem a zákazníky prověřené portálové řešení automatizace procesů Sdělení o existenci sítí (viz geoportal.cezdistribuce.cz ), Poskytování územně analytických podkladů a Poskytování dat projektantům. Jeho cílem je doplnit proces automatizovaného poskytování podkladů pro zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby a proces poloautomatizovaného přebírání a kontroly projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. Realizace tohoto poměrně ambiciózního plánu, který zahrnuje rozhraní na SAP PS, GIS, DMS, poskytování a přebírání dat na portále s významným rozšířením přebíraných dat od zhotovitelů o atributy a informace o vazbách objektů, a to včetně automatizace kontrol a souvisejících postupů je naplánována do dubna 2015.

Zpracování geografických dat v konfiguraci pro E.ON od HSI

Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. schválí k 1. 7. 2014 nový předpis PECZR 2014. Dodavatelé, kteří vlastní nástroje HSI pro tvorbu a kontrolu dat a mají uzavřenou smlouvu o podpoře (RSP) obdrží update ProGEO a HSI Tools zcela zdarma. Update obsahuje např. úpravy v:
• Definici kresby
• Založení zakázky – změna názvu výkresů předměření z PD na PZS
• Generování technické zprávy – aktualizace šablon TZPR
• Informaci o stavbě – nové položky pro automatizovanou přejímku
• Tiskových výstupech – úprava razítka
• Exportu stavby – export *.zip a *.xml dle požadavků směrnice
• Přečíslování – postup přečíslování dle PECZR2014
• Výpočtu/Kontrole MJ – nový výpočet pro TAB2. Digitalizace mapy velkého měřítka
• Kontrole topologie – změna limitu z 21cm na 14cm
Máte-li zájem o příslušné softwarové nástroje HSI a uzavření smlouvy o podpoře, neváhejte nás kontaktovat e-mailem: pavel.borek@hsi nebo telefonicky: 602 201 539.

Migrace GIS na verzi ArcGIS v 10.2 v Severočeských dolech a.s.

Migrace GIS na verzi ArcGIS v 10.2 v Severočeských dolech a.s. V květnu letošního roku byl zahájen projekt rozvoje systému GIS a DULMAP v Severočeských dolech a.s. Spočívá především v migraci na aktuální verzi technologické platformy ArcGIS na novou verzi 10.2, celkové revizi celého systému respektující zkušenosti a připomínky z více než 5 let provozu stávající verze. Důvodem realizace je potřeba zajistit bezproblémový chod systému i na nově pořizovaném HW, jak u uživatelů, tak v rámci IT infrastruktury společnosti, to aktuální podporovaná verze produktu ArcGIS zajistí. Dále je potřeba umožnit podporu požadavků na komunikaci s okolními externími i vnitropodnikovými systémy vyžadujícími přenos dat formou nových verzí datových formátů a technologií, které stará verze nepodporovala. Velmi důležitá bude optimalizace uživatelského interface a funkčnosti vzcházející z vyhodnocení poznatků ze současného provozu a nových požadavků uživatelů různých útvarů společnosti. V neposlední řadě nová verze zpřístupní uživatelům novou funkčnost, kterou verze ArcGIS 10.2 přináší a společně s celkovým přebudováním a aktualizací webového rozhraní pomůže uživatelům při zvýšení produktivity a kvality zpracovávaných dat.

[více]

HSI rozšiřuje funkčnost Mobilních klientů AMI

AMI mobilní klient

Na základě požadavků z řad našich zákazníků rozšiřujeme funkčnost Mobilního klienta systému AMI. Stávající funkcionalita odečtů provozních údajů byla doplněna o podporu provozních činností prováděných terénními pracovníky. Konkrétně se jedná o možnost evidovat a plánovat různé typy činností prováděných provozními pracovníky, jako jsou např. revize, kontroly nebo servisní zásahy. Výše uvedené činnosti lze pomocí našeho řešení jak evidovat, tak i plánovat a v neposlední řadě kontrolovat způsob a kvalitu jejich provedení. Nasazení Mobilního klienta AMI zajišťuje zvýšení efektivity provozních činností a tím i přímou úsporu provozních nákladů, ale zároveň zvyšuje i komfort práce pro techniky v terénu, kteří mají on-line dostupné technické informace potřebné k jejich práci a ubyde jim administrativa a papírové výkaznictví.

[více]

Novinky v GISu v Pražské Teplárenské, a.s.

V poslední době společnost HSI, v rámci podpory provozu GISu, realizovala několik novinek a zlepšení. Došlo k částečné optimalizaci procesu zadávání poruch, resp. odstávek a do formuláře poruch přibylo pole s počtem postižených bytů. Údaj především slouží ke kategorizaci havárie – definice velikosti, neboť dle velikosti havárie jsou definovány povinnosti PTas vůči státním institucím a bezpečnostním a záchranným složkám. Tento údaj je dále v detailu rozdělen na počty postižených bytů dle jednotlivého dodávaného média.
Další novinkou je příprava geografických dat poruch a odstávek pro nový webový portál. Na portále lze nalézt data osy sítě PTas a zároveň odběrná místa poruch či plánovaných odstávek na letní období. Portál nerealizovala společnost HSI, ale geografická data pocházející z prostředí GIS jsou do portálu publikována prostřednictvím formátu KML.

Řešení fakturací v AMI

Unipetrol RPA - Foto: Unipetrol RPA, s.r.o. Nasazení systému pro správu majetku AMI ve společnosti Unipetrol RPA je aktuálně rozšiřováno o podporu procesu fakturace telekomunikačních služeb a procesu evidence telekomunikačních zařízení. Importované záznamy o uskutečněných hovorech budou zpracovávány a dále posílány do systému SAP za účelem provádění fakturace. Součástí speciálního modulu bude také administrace telekomunikačních zařízení a čísel. Aktuálně probíhají poslední korekce v Cílovém konceptu, na které naváže implementace.

Představujeme novinku od HP

HP DesignJet T3500 Firma Hewlett–Packard celosvětově představila produktovou novinku velkoformátového plotteru HP DesignJet T3500. Plotter používá zcela novou "celostránkovou" tiskovou technologii PageWide. Tato technologie přináší až dvojnásobnou rychlost tisku ve srovnání s LED tiskárnou bez ohledu na barevnost výstupu přičemž nedochází k degradaci kvality tisku. První stránku vytisknete okamžitě, bez čekání na zahřátí.

U nového modelu zejména oceníte:
• integrovaný skener
• výkonný procesor Intel Core i5 pro velmi rychlé zpracování úloh
• možnost tisku, skenování a kopírování najednou
• výstupní zásobník až na 100 výtisků
• jednoduché nakládání rolí zepředu
• návin každé z rolí až 200 m
• dokonalé výstupy v černých, neutrálně šedých i živých barvách
• rychlý tisk - formát A1 za 21 sekund
• 6 originálních inkoustů včetně přímé šedé

[více]


ČASOPIS HSI NEWS

Aktuální číslo: Jaro 2014

Hlavní téma: Automatizace vyjadřování k existenci sítí

Chci odebírat HSI NEWS

Archiv starších čísel

HSI, spol. s r.o., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, tel.: +420 224 809 511, fax: +420 224 809 512
Máte-li připomínky nebo komentáře k HSI INFO Newsletteru, rádi o nich uslyšíme. Zašlete nám rovněž vaše náměty, přání a stížnosti,
včetně změn vaší e-mailové adresy, technických potíží s doručením apod. na adresu redakce.
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám HSI INFO Newsletter zasílali, kontaktujte nás, prosím.