Číslo 01 | Březen 2014

GmP v14 – nové funkcionality

GmP v14

Na jaře loňského roku uvolnila firma HSI nadstavbu pro zpracování geometrických plánů v prostředí Bentley, která nese název GmP. Jelikož nový rok 2014 přinesl celou řadu legislativních změn plynoucích z nové katastrální vyhlášky, uvolňujeme nyní novou verzi GmP 14, do které jsme tyto změny zapracovali. Tato verze ovšem obsahuje i celou řadu nových funkčností pro komfortnější zpracování geometrického plánu. Hlavní novinkou je nová speciální funkce pro tvorbu geometrického plánu na věcné břemeno, která plochu věcného břemene vytvoří automaticky z výkresu inženýrských sítí. Funkce dynamicky zobrazuje seznam dotčených parcel a tvoří tabulku náhrad za věcné břemeno. Další novinkou je funkce pro vyrovnání bodu na přímku nebo umístění čísel bodů do výkresu grafického znázornění. Důležitou změnou je i přidání výpočetních protokolů do stávajících konstrukčních úloh.
GmP 14 je k dispozici buď jako samostatná nadstavba nad produkty Bentley nebo jako rozšiřující modul do stávajícího produktu ProGEO. V případě zájmu si můžete požádat o zaslání plně funkční zkušební verze.

[více]

Šíření údajů katastru nemovitostí - společnost HSI smluvním partnerem ČÚZK

Data Katastru nemovitostí

HSI, spol. s r.o. dlouhodobě nabízí svým zákazníkům využití dat RÚIAN přímo ve svých aplikacích. Tato data není nutné importovat do lokální databáze zákazníka, ale je možno využít dat uložených v centrální databázi HSI, kde jsou udržována vždy v aktuální podobě. Z klientské aplikace lze pak pomocí webové služby získat požadovaná data jednorázově, pro konkrétní úlohu. Uživatel se tak může lokalizovat např. zadáním adresy, získat geometrii stavebního objektu nebo parcely, popř. získat seznam parcel nebo adresních míst v určitém polygonu včetně všech technickoekonomických atributů stavebních objektů, které RÚIAN eviduje.
RÚIAN však obsahuje pouze evidenční informace o nemovitostech a zákazníci velmi často pro své aktivity potřebují i další informace jako jsou např. informace o vlastníkovi, jiné právní vztahy nebo nabývací tituly. Rozhodli jsme se proto nabídku služeb rozšířit i o údaje katastru nemovitostí. Princip zůstává zachován. Data, která nám ČÚZK poskytuje na základě smlouvy o šíření údajů katastru nemovitostí, importujeme do lokální databáze HSI. Na základě individuálních požadavků našich zákazníků poskytujeme komplexní službu Zajištění dat KN, tzn. tedy nejen provádění importu dat např. do GIS aplikací, ale také jejich fyzické obstarání a vyúčtování v rámci jediné smlouvy. Zákazník tak již nemusí zpracovávat a zasílat žádost o data na ČÚZK, data následně vyzvedávat a předávat k zajištění importu. Na straně zákazníka tak dochází k redukci administrativních nákladů a nákladů spojených s importy a definovaným rozsahem dat, která nabízíme jak ve kvartální, tak i měsíční periodě aktualizace.

HSI řešení na platformě ESRI pro vodárenství

ESRI Partner

Ve spolupráci se společností Arcdata jsme připravili speciální možnost využití GIS technologie ESRI v kombinaci s nadstavbou HSI ProGIS pro provozně-technické úlohy ve vodárenství. Vodárenské a další utilitní společnosti tak nyní mohou získat v jednom řešení geograficky orientovaný provozně-technický systém doplněný o ověřený datový model, s podporou úloh jako např.:
• detailní přehled o poloze sítí, jejich typu, stáří, materiálu apod.,
• umístění jednotlivých technologických celků a zařízení v terénu,
• územní identifikace a jednoduchá navigace na adresy a parcely,
• využití dat z veřejných datových zdrojů RÚIAN, podkladové mapy (např. stále více populární ortofoto),
• využití dat Katastru nemovitostí pro řešení majetkoprávních vztahů.
Kromě klasických GISovských úloh naše řešení nabízí i podporu pro provozně technické agendy, jako jsou např:
• podpora evidence, řešení a sledování poruch včetně trasování a identifikace postižených zákazníků (Deník dispečera),
• řešení plánované i reaktivní údržby,
• podpora plánování nových přípojek a investičních akcí,
• podpora vyjadřování a poskytování dat ÚAP,
• a řada dalších.
Zákazníci tak mohou získat komplexní řešení s neomezeným přístupem k informacím přes webové rozhraní a s možností rozšíření o mobilní klienty pro zobrazení popř. i sběr dat přímo v terénu.
Věříme, že toto unikátní spojení robustní GIS technologie ESRI s dlouholetým oborovým know-how HSI přinese zákazníkům benefity v oblasti zvýšení provozní efektivity, ale i plnění zákonných povinností z pohledu evidence sítí a provozovaného majetku.

Jarní akční nabídka GmP  + BentleyMap PowerView se slevou 40%

Slevy SW od HSI a Bentley Během této speciální akce je možné využít atraktivní nabídky na balíčkovou slevu. Balíček obsahuje: GmP + BentleyMap PowerView.
Software GmP je nástrojem pro tvorbu geometrických plánů v prostředí Bentley. Pomocí tohoto nástroje je možno zpracovat kompletně geometrický plán na parcelu, budovu i věcné břemeno od načtení měřených dat, přes zákres nového stavu až po vytvoření všech potřebných výstupů včetně výstupu ve formátu VFK.

V rámci balíčku pořídíte GmP za akční cenu a BentleyMap PowerView se slevou 40%.

HSI zahájila spolupráci s firmou SUDOP Praha, a.s.

HSI zahájila spolupráci s SUDOP Praha a.s. SUDOP PRAHA, a.s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost, specializující se na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních staveb, silničních a dálničních staveb, systémů městské hromadné dopravy. Naše společnost v současné době realizuje pro SUDOP dva IT projekty.
Prvním z nich je vytvoření aplikace Závěrové tabulky. Jedná se o systém, který umožňuje projektovat nastavení železničních zabezpečovacích zařízení. Zvláště v případě velkých železničních uzlů jde o tak složitou činnost, že bez SW podpory by ji nebylo téměř možné efektivně a v požadovaném čase zpracovat. Druhým projektem je implementace systému GDiS, který bude podporovat řešení problematiky komunikace s vlastníky pozemků dotčených projekty firmy SUDOP. Bude evidovat informace o jednotlivých nemovitostech a vlastnících v záborovém území, generovat sestavy a výstupy potřebné k těmto datům a automatizovaně sledovat změny v zájmovém území vyvolané změnou v datech KN nebo změnou vlastního záboru. Systém vychází z databázového uložení geografických dat, včetně dat Katastru nemovitostí. Řešení je postaveno na jednotlivých GISovských modulech, které zajišťují importy dat, včetně kontroly kvality, geoprostorové analýzy a generování tematických mapových výstupů a zpracování účelových reportů a výstupů dat.

Projekt SWOPP finalistou soutěže IT projekt roku 2013

CACIO IT projekt roku 2013 Soutěž IT projekt roku je každoročně pořádána Českou asociací manažerů úseků informačních technologií (CACIO). Letošní, již 11. ročník, se tradičně konal pod záštitou předsedy vlády České republiky a ministra průmyslu a obchodu.
Do soutěže jsme přihlásili řešení pro společnost ČEZ Distribuční služby skrývající se pod zkratkou SWOPP. Jde o projekt softwarového plánování pro optimalizaci pracovních příkazů (úkolů) pracovníkům v terénu. Projekt v prostředí lehkého klienta implementuje jako 1. v České republice technologii Esri Network Analyst, pracuje s daty StreetNet CZ firmy CEDA a spolupracuje s SAPem dodávaným firmou INDRA Czech Republic. Aplikace umožňuje Technikům (dispečerům v kanceláři) plánovat optimální trasy pro všechny pracovníky v terénu, které mají pod svou oblastí. Více o projektu se dočtete v časopise HSI News.
Řešení SWOPP nasazené ve společnosti ČEZ postoupilo mezi 8 nejlépe hodnocených projektů z téměř dvou desítek dalších projektů vybraných 15člennou odbornou porotou pod vedením prof. Ing. Zdeňka Molnára, CSc. Seznam všech oceněných projektů je uveden v tiskové zprávě společnosti CACIO.

Skládací stroje ES-TE systém v nabídce HSI

Značka ES-TE představuje kvalitní velkoformátová skládací zařízení za rozumné ceny. Kvalitu „Made in Germany“ oceňují zákazníci z více než 40 zemí po celém světě. V sortimentu značky ES-TE naleznete offline / online skládací stroje, které nabízí:
- efektivnost: bezobslužný tisk a skládání 10x rychlejší než ruční,
- přesnost: tolerance skládání menší než 1 mm,
- praxi: více než 2000 instalací online skládacích strojů po celém světě.
V České republice naše společnost dodávala a instalovala online skládací stroj pro HP DesignJet T7100.

PLSQL Challenge – zaměstnanec HSI jako horké želízko v ohni

PLSQL Challenge Znovu se vracíme k tématu PLSQL Challenge (www.plsqlchallenge.com) a našim úspěchům v rámci soutěžní části Playoff. Za předchozí čtvrtletí roku 2013 se opět podařilo Karlu Přechovi probojovat do vybrané skupiny soutěžících a mít možnost změřit tak své znalosti s těmi nejlepšími. PLSQL Challenge se neustále vyvíjí, připomeňme si tedy nejzajímavější události roku 2013:
• odstranění podezřele úspěšných hráčů – v rámci analýzy výsledků bylo vytipováno několik podezřele úspěšných hráčů, kteří možná využívají více přihlášení pro své úspěchy, a tito hráči byli zakázáni,
• vytvoření nových týdenních kvízů z oblasti databázového designu,
• povolení všem hráčům si po Playoff kole zkusit také své znalosti v rámci stejných otázek a limitu času,
• překonání hranice počtu 800.000 vytvořených a zodpovězených kvízů.
Co nového nás čeká v roce 2014?
• vytvoření Playoff také pro oblast SQL a Logic – začátek již za výsledky posledního čtvrtletí 2013,
• změna pravidel pro soutěžící v Playoff – zvýšení počtu TOP25 na TOP50, tj. postupuje místo 25 hned 50 nejlepších hráčů.


ČASOPIS HSI NEWS

Aktuální číslo: podzim 2013

Hlavní téma: Portál pro sdílení infrastruktury

Chci odebírat HSI NEWS

Archiv starších čísel

HSI, spol. s r.o., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, tel.: +420 224 809 511, fax: +420 224 809 512
Máte-li připomínky nebo komentáře k HSI INFO Newsletteru, rádi o nich uslyšíme. Zašlete nám rovněž vaše náměty, přání a stížnosti,
včetně změn vaší e-mailové adresy, technických potíží s doručením apod. na adresu redakce.
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám HSI INFO Newsletter zasílali, kontaktujte nás, prosím.