Rozšíření systému Provozní stav sítě tratí SŽDC o nové moduly

Společnost SŽDC požadovala rozšíření systému Provozní stav sítě tratí (PSST) z důvodu zavedení systémového řešení práce s daty z měřících vozů plně v elektronické podobě a kvůli splnění norem kladených na provozovatele železničních tratí. Cílem bylo evidovat ruční zásahy do systému a odstranit zjištěné nedostatky v procesech zpracování dat. Zrychleným přenosem naměřených defektů, z nichž některé mohou být i nebezpečné, došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu na trati a eliminaci rizik s dopadem na život a majetek.

 

 

 

„Řešení nám napomohlo ke splnění norem kladených na provozovatele železničních tratí. Data pro odstraňování závad GPK z měřících vozů i z ručních měřících prostředků máme nyní kompletně v elektronické podobě na jednom místě. Díky modulu reklamací evidujeme ruční zásahy do dat, můžeme vytvářet přehledy, vidíme stavy vyřízení požadavků a vše je dohledatelné. Spolupráce s HSI při realizaci řešení probíhala k naší plné spokojenosti.“

Miroslav Výšek,
Systémový specialista

 

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

 • Zavedení systémového řešení dodatečných oprav naměřených dat s dopadem na evidenci odstraňování závad GPK (geometrické parametry koleje)
 • Zajištění strukturovaného postupu a evidence zásahu do naměřených dat z měřících vozů
 • Automatizace řešení odchylek
 • Výrazné zvýšení bezpečnosti provozu na železnici, z důvodu rychlejšího vyřešení defektů na kolejnicích
 • Úspory při opravách, resp. náhradě poškozených kolejnic
 • Usnadnění při plánování jízd měřícími vozy s dopadem na zvýšení efektivity plánování měření

 

 

Charakteristika zákazníka

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) je státní organizace, která hospodaří s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Cílem SŽDC je nabídnout dopravcům po všech stránkách kvalitní a bezpečnou železniční dopravní cestu.

 

Výchozí situace

Na základě zjištění Národního kontrolního úřadu (NKÚ) bylo třeba odstranit nedostatky v procesu předávání závad GPK z měřících vozů správcům tratí. Navíc bylo nutné splnit normy spojené s evidencí ručních zásahů do dat z měřících prostředků. K dalším požadavkům patřilo obohacení vykazování a prezentace dat o železničním svršku do stávajícího systému, vizuální zajištění stavu závady a automatizace některých procesů.

Výsledek projektu

Podařilo se zautomatizovat vybrané úlohy v maximálním možném rozsahu, což uživatelům systému výrazně zjednodušilo a zefektivnilo práci.

 • Došlo k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou NKÚ.
 • Díky doplnění chybějících naměřených dat o železničním svršku do systému je možno vykazovat a prezentovat ucelenou množinu dat o železničním svršku jedním systémem.
 • Vykazovaná a prezentovaná data o železničním svršku byla rozšířena o digitální snímky tratí získané při měření. Ty umožňují vizuální zjištění stavu závady včetně její lokalizace.
 • Bylo realizováno datové napojení na standardní rozhraní provozních IS.
 • Byla doplněna možnost automatického zasílání zpráv v časovém úseku daném Směrnicí IS 10 (Směrnice SŽDC pro užívání informačních systémů provozovatele dráhy – SPIS).

Naše Řešení

 

Projekt se skládal z několika dílčích částí. Byl vytvořen nový webový portál sloužící pro sběr, správu a řešení reklamovaných dat. Uživatelé PSST mají požadavky na reklamace řádně evidovány, strukturovány a připraveny k analýze a případné následné opravě. 

Vznikla nová webová aplikace pro import a lokalizaci naměřených dat novým měřícím prostředkem tzv. KRABem (obr. 1). Naměřená data jsou importována (obr. 2) a lokalizována (obr. 3) uživatelem s příslušnou rolí, který je následně odešle do stávajícího systému pro další zpracování, kde jsou zařazena do klíčových procesů.

Jedním z hlavních výstupů jsou vygenerované závady, které následně řeší správci tratí dle závažnosti.  Data lze dále analyzovat a vytvářet statistické sestavy.

Stávající aplikace byly rozšířeny o tzv. „Zrychlené závady“, které se ke správcům tratí dostanou v elektronické podobě automatickým procesem již do 24 hodin. Přičemž standartním procesem to trvá mnohem déle (až 14 dní).

Poslední neméně důležitou úlohou, která byla realizována v rámci projektu, bylo napojení PSST na provozní informační systém SŽDC zvaný COMPOST. Pokud chce dopravce, v tomto případě SŽDC, vyrazit na trať vlakem či jiným prostředkem, neobejde se bez komunikace s tímto systémem.  Do něj jsou odesílány zprávy o tzv. složení vlaku (řazení lokomotiv a vagónů, jejich délka, hmotnost a další parametry) a připravenosti k odjezdu z konkrétního místa a v definovaném čase. Díky tomuto propojení se uživatelům systému ulehčila práce při plánování jízd měřícími vozy.

 


Obr. 1 - Měřící prostředek KRABObr. 2 - Webová aplikace pro import a lokalizaci naměřených dat měřícím prostředkem KRAB – import dat

 

Obr. 3 - Webová aplikace pro import a lokalizaci naměřených dat měřícím prostředkem KRAB – lokalizace dat

 


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU