Jednotná evidence nemovitostí v Pražské energetice, a.s.

Skupina PRE realizovala projekt sjednocení různorodých evidenčních systémů v oblasti majetkoprávních vztahů (smlouvy) a nemovitostí (pozemky a stavby), a to díky systému Jednotná evidence nemovitostí vytvořeném společností HSI, spol. s r.o. Systém JEN je integrován do prostředí GIS, čímž dochází k propojení grafických a popisných informací k jednotlivým objektům.

 

 

"Skupina PRE z důvodu roztříštěnosti evidencí v oblasti majetkoprávních vztahů (smlouvy) a nemovitostí (pozemky a stavby) potřebovala vytvořit jednotný systém. Díky řešení společnosti HSI, spol. s r.o. došlo ke vzniku systému nazvanému Jednotná evidence nemovitostí, který je integrován do prostředí GIS, což umožňuje propojení grafických a popisných informací k jednotlivým objektům s možností automatického načtení relevantních informací pomocí překryvů těchto dat, včetně provázanosti na systém SAP."

JUDr. Jana Hejnová,
metodik JEN

HLAVNÍ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

  • Zefektivnění práce - uživatelé nemusí data zadávat duplicitně do více systémů
  • Snížení chybovosti - systémy spolu automaticky komunikují a data si předávají
  • Úspora času - automatizované propojení systémů JEN a SAP
  • Lepší práce s daty - uživatelé mají stále k dispozici aktuální a jednotná data přehledně v jedné evidenci
  • Vizualizace dat - provázanost s grafickými daty nemovitostí RÚIAN

 

Charakteristika zákazníka

Skupina PRE je s přibližně 680 000 odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Supinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a.s., a její dceřiné společnosti: PREdistribuce, a.s., PREměření, a.s., a eYello CZ, k. s.

 

Výchozí situace

Dosud užívaný systém na evidenci nemovitostí postupem času již plně nevyhovoval novým požadavkům a nepodporoval nové procesy, které byli uživatelé a správci dat nuceni řešit separátně mimo tento systém. Vznikaly oddělené evidence, které často obsahovaly duplicitní data a uživatelé si je mezi sebou předávali ve formě excelových tabulek, které postrádaly jednotnou strukturu a jednoznačný popis dat. Taktéž neexistovala provázanost a kontrola s daty o nemovitostech a smlouvách v systému SAP. Tím docházelo k nekonzistenci mezi evidencemi uživatelů a evidencemi v programu SAP. Bylo čím dál náročnější tvořit jakékoliv reporty a určit, jaký stav v jaké evidenci brát jako referenční.

Výsledek projektu

Byly splněny hlavní požadavky na inovovaný systém, tedy provázanost jednotlivých evidencí a aktuálnost dat. Uživatelé mají k dispozici jednotnou evidenci (pro společnosti Pražská energetika, a.s., PREdistribuce, a.s., PREměření, a.s.), nemusí zadávat data duplicitně do více systémů a systémy spolu komunikují, předávají a aktualizují si data.


Naše Řešení

 

Jako základ řešení jednotné evidence nemovitostí byla zvolena integrace do GIS, která zajišťuje provázanost s grafickými daty nemovitostí RÚIAN, grafikou technických staveb PREdistribuce či věcnými břemeny evidovanými v GIS. Uživatelé tak mají možnost prohlížet nad mapou kromě umístění nemovitostí i v ortofotomapě stav a okolí pozemků, které jsou předmětem jejich zájmu například z důvodu zjišťování zastavěné plochy pozemku pro daňové účely aj. a mají přístup k aktuálním referenčním datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN.

Nejpřínosnějším bodem řešení pro uživatele je provázanost s podnikovým systémem SAP. Vzniklo rozhraní na systémy SAP, které funguje obousměrně. Pokud uživatelé založí v JEN smlouvu o věcném břemenu, ta se automaticky založí i v SAP DMS. Pokud se aktualizují v SAP DMS údaje o smlouvě, vše se promítne i do JEN a uživatelé mají stále k dispozici aktuální a jednotná data přehledně v jedné evidenci. Výhodou jednotného digitálně vedeného systému pro evidenci nemovitostí je i možnost rychlé tvorby množství reportů. Jedná se například o report pro hlídání termínů smluv, kontrolu čísel geometrických plánů, kontrolu věcných břemen a zobrazování změn v datech KN a RÚIAN.

Kromě předdefinovaných reportů mají uživatelé možnost si v prostředí JEN z dat vytvářet i vlastní sestavy s možností exportů do MS Excel. Podpora podnikových procesů je kromě komfortnější evidence nemovitostí a tvorby reportů dále zajištěna zasíláním emailových notifikací na definované skupiny uživatelů, což poskytuje uživatelům rychlou informaci o důležitých změnách v jimi sledované evidenci.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU