Implementace systému pro správu majetku AMI na Univezitě Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která vlastní rozsáhlý kampus a desítky nemovitostí, se rozhodla provést pasportizaci nově postavených i stávajících budov. Společnost HSI implementovala systém AMI pro správu pasportizačních dat objektů a pro centralizované zadávání požadavků na údržbu tak, aby byl provázán s ostatními vnitropodnikovými informačními systémy. Došlo k sjednocení údajů o nemovitostech a majetku univerzity a k zefektivnění strategického řízení společnosti.

 


„ Produkt AMI firmy HSI byl zvolen jako nejlepší pro naše potřeby pasportizace několika areálů a desítky budov. Ceněna je rychlost a šíře technické podpory, včetně kladného přístupu firmy HSI k zákazníkovi. Plánuje se další spolupráce."
 

Bc. Josef Prokop,
Provozně technické oddělení UJEP

Hlavní přínosy řešení

  • Zefektivnění řízení univerzity díky konsolidaci údajů o majetku
  • Sjednocení a systemizace údajů o nemovitostech univerzity, včetně mapových podkladů
  • Zjednodušení tvorby ucelených systémových podkladů pro nadřízené instituce a pro strategické řízení společnosti

 

CHARAKTERISTIKA ZÁKAZNÍKA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) byla založena v roce 1991. V současné době k ní patří 7 fakult a 1 ústav, celkem přes 60 objektů umístěných na území Ústí nad Labem, které zabírají plochu přes 120 tis. m2.

Výchozí situace

Spolu s vybudováním nového kampusu vznikl požadavek provést pasportizaci nově postavených budov a zaměřit i starší budovy, jejichž dokumentace byla vedena v papírové podobě nebo v elektronickém formátu PDF. Požadavkem bylo provázání nového systému s dalšími vnitropodnikovými systémy, především iFIS a STAG, které univerzita dlouhá léta využívá.

Výsledek PROJEKTU

Výsledkem je efektivní podpora správy prostor a jejich využití díky vytvoření jednotné dokumentace s centrálním zobrazením v reálném čase a to s důrazem na správnost dat. Zlepšilo se řízení podpůrných procesů a jejich integrace do komplexního řízení společnosti. S využitím napojení na stávající systémy univerzity došlo k zjednodušení tvorby podkladů pro strategické řízení společnosti a pro nadřízené instituce.


Naše ŘEŠENÍ

Pro UJEP byl použit modul k pasportizaci objektů AMI Pasport a modul určený pro požadavky na údržbu AMI Údržba. Celý systém byl propojen s ekonomickým systémem iFIS a studijním systémem STAG. Došlo k napojení na zdroje ČÚZK, čímž je možno využívat externí mapové podklady pomocí WMS a WFS služeb. Byl implementován Registr území identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) a na jeho základě byly zakresleny areály a budovy. Byla provedena konverze a následný import podlaží do systému AMI v rozsahu základních stavebních prvků. V přípravě je pasportizace starších budov a konverze projektové dokumentace nových budov, aby byla v souladu s modelem AMI.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU