Implementace systému AMI pro areál podniku Unipetrol RPA, s.r.o.

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. potřebovala sjednotit a provázat informace o území, stavbách a infrastruktuře pomocí jednotné datové základny geografických informací. Implementací systému AMI byly splněny požadavky na konsolidaci informací a došlo ke zkvalitnění rozhodování v oblasti hospodaření s majetkem i ke snížení investičních nákladů.

 


„Informační systém AMI je nezbytným nástrojem pro efektivní správu území areálů, zájmových území a majetku společností skupiny UNIPETROL. V rutinním provozu přesahuje úsek facility managementu a patří mezi významné informační systémy skupiny Unipetrol. Využití systému AMI se průběžně zintenzivňuje nasazováním na další procesy správy majetku a potřeby napříč společnostmi. Jedná se zejména o podporu bezpečnosti a správy technických infrastruktur."

 

Ing. Václav Novák,
vedoucí odboru podpůrných služeb

Hlavní přínosy řešení

  • Zefektivnění správy celého areálu společnosti
  • Snížení investičních nákladů a nákladů na rekonstrukce, modernizace a opravy
  • Zkvalitnění rozhodování v oblasti hospodaření s majetkem a zlepšení jeho využití
  • Zlepšení koordinace aktivit subjektů na území společnosti díky kvalitnějším informacím
  • Zlepšení bezpečnosti a požární ochrany

 

Charakteristika zákazníka

Unipetrol RPA, s.r.o. je významný petrochemický podnik v ČR, dodávající základní petrochemické výrobky pro další zpracování v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Území podniku představuje rozsáhlou průmyslovou zónu s hustou zástavbou a velkým množstvím objektů, zařízení, inženýrských sítí a technologických celků. Vzájemná provázanost objektů a vztahů klade vysoké nároky na správu celého areálu i jeho infrastruktury.

Výchozí situace

Původní koncepce správy majetku postavená na klasické mapě závodu byla nevyhovující a vznikla potřeba sjednotit a provázat informace o území, stavbách a celé infrastruktuře, které byly vedeny různými útvary společnosti nebo jinými subjekty. Též koordinace aktivit i samotná správa majetku stále většího počtu subjektů operujících na území Unipetrolu RPA značně zvýšila nároky na kvalitu a rychlou dostupnost informací, a to zejména v oblasti územně plánovací činnosti.

Výsledek projektu

Výsledkem je přehled o umístění a stavu majetku, což umožňuje jeho efektivní využívání. Prostřednictvím přesné lokalizace objektů a komponent technických sítí včetně přesného popisu jejich atributů došlo k sjednocení, zpřesnění a zkompletování polohopisné dokumentace a k lepší evidenci majetku. Zkvalitnilo se územní plánování a podpora přípravy investiční činnosti. Došlo ke zlepšení bezpečnosti a požární ochrany areálu doplněním a zpřesněním potřebných údajů o sledovaných objektech a podporou vizualizace stavu elektrických požárních hlásičů.


Naše ŘEŠENÍ

Byl vytvořen a implementován kompletní informační systém o území (ISÚ), který byl uveden do provozu v roce 1998 a v následu­jících letech byl roz­víjen. Data systému byla postupně zpřístupněna rozsáhlé skupině uživatelů pomocí webových technologií. Systém umožňu­je vést údaje o veškerém majetku spo­lečnosti, plánovat jeho umístění, ten­to majetek přiřazovat zaměstnancům. Sledovaným prvkům lze přiřadit stav (využívaný, pronajatý, objednaný) a další podrobný popis (typ, cena, záruční doba, parametry udávané výrobcem atd.). Lze vést údaje o skladování nebezpeč­ných materiálů a znečištění prostředí. Při realizaci jsou využívány moduly systému AMI určeného právě pro podporu správy majetku. Postupně byly implementovány úlohy Pasportu staveb, správy pater a místností, správy pronájmů, prostor a ploch a modul Pasport komunikací pro podporu správy komu­nikací, parkovišť a ostatních manipulač­ních ploch. Byla vytvořena podpora bezpečnostních a požárních útvarů, pro které byly implemento­vány úlohy vizualizace dat modelování úniku nebezpečných látek v systému Rozex, sloužící pro analyzování maximál­ních následků havárií spojených s únikem toxických či hořlavých látek. Byl vyvinut rovněž systém lokalizace a vizualiza­ce stavu elektrických požárních hlásičů nebo sledování polohy hasičských vozů s využitím GPS. Grafická část technologie celého systému byla sjednocena na platformě Geo­media včetně realizace jednotného úložiště všech dat v databázi Oracle. Nadále jsou realizovány další úlo­hy podporující procesy kalkulace a zpřes­nění sledování nákladů souvisejících s využitím majetku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU