Geodetický informační systém GDiS pro SUDOP PRAHA a.s.

Společnost SUDOP PRAHA a.s. implementovala systém GDiS, který výrazně šetří čas a zefektivňuje práci při řešení majetkoprávní agendy nad pozemky dotčenými stavbou. Systém slouží k evidenci aktuálních informací o parcelách a vlastnících dotčených projektem plánované stavby.

 

 

 

„Systém GDiS přináší úplně nový způsob zpracování dat a umožňuje nám udržet si vedoucí pozici v oboru projektování a inženýringu dopravních staveb. "

 

 

Ing. Roman Čítek,
Vedoucí střediska inženýringu a geodézie


 

HLAVNÍ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

  • Zefektivnění práce při zpracování agendy majetkoprávních vztahů ke stavbě
  • Automatizace procesu vedení evidence o vlastnících pozemků dotčených stavbou
  • Urychlení zpracování výstupů až o 200 % a kvalitativně lepší úroveň zpracování analýz
  • Výrazné zjednodušení práce díky přehledným a aktuálním informacím o komunikaci s vlastníky pozemků
  • Možnost reagovat na změny v evidenci KN v průběhu projektu
Charakteristika zákazníka

SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních staveb, silničních a dálničních staveb a systémů městské hromadné dopravy.

Výchozí situace

Agenda evidence vlastníků pozemků dotčených stavbou byla vedena v jednotlivých excelových souborech. Projektanti museli ručně dohledávat potřebná data v mapách katastru nemovitostí (KN), složitým způsobem udržovat jejich aktuálnost a případné změny komplikovaně dohledávat.

Výsledek projektu

Výsledkem je systém, který udržuje historické stavy dat katastru nemovitostí, stavební dokumentace i dílčí komunikace s vlastníky, a který pružně reaguje jak na změny v katastru nemovitostí, tak na změny ve vlastním projektu stavby.


NAŠE ŘEŠENÍ

Byl navržen informační systém, ve kterém se automaticky zpracovávají data KN a území dotčené stavbou tzv. zábory a navzájem se porovnávají. Vznikají průniky, na jejichž základě se provádí geoanalýzy a vytváří reporty dotčených vlastníků. Data KN ke všem zpracovaným projektům jsou uložena v jednotném datovém úložišti v geodatabázi systému GDiS a jsou historizována. Díky tomu je možno dohledat stav KN k určitému datu, kdy bylo komunikováno s vlastníky a automaticky detekovat a zobrazit změny, které se na příslušné nemovitosti udály, a které vynucují novou komunikaci s vlastníky pozemku. Data KN je možno do systému importovat z formátu VFK i z formátu DGN.

V rámci informačního systému bylo vyvinuto klientské prostředí v prostředí Bentley (MicroStation, Bentley Map PowerView), ve kterém je možné na podkladu katastrální mapy definovat území, které je dotčené stavbou. Tomuto území je možno přiřadit atributy a plochy tak roztřídit do skupin, jako je například trvalý zábor, dočasný zábor, umístění věcného břemene apod. Na základě takto definovaných ploch, které jsou z klienta také ukládány do centrálního úložiště, systém průnikem s daty KN zjistí seznam dotčených nemovitostí a osob, ke kterým je možno definovat další údaje jako např. datum odkupu, budoucí nabyvatel, datum a způsob komunikace s vlastníky.

Podle těchto atributů, stejně jako podle informací o nemovitosti z KN, lze parcely vyhledávat v grafice nebo z nich vytvářet sestavy ve formátu XLS.

I veškerá uživatelská data vedená k nemovitostem a vlastníkům jsou historizována a lze barevně odlišit změny při jakékoliv změně dotčeného území stavby nebo dat KN.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
     
  •