Automatizace procesu vyjádření v České telekomunikační infrastruktuře a.s.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), správce a provozovatel největší datové a komunikační sítě v ČR, se rozhodl plně zautomatizovat proces vyjadřování k existenci sítí. Společnost HSI navrhla a implementovala řešení, díky kterému bylo sjednoceno organizační a technické prostředí pro procesy vyjadřování, zrychlil a zjednodušil se celý proces poskytování dat o síti, a tím došlo k výrazným úsporám provozních nákladů.

 


„Naším cílem bylo vyhovět přáním a požadavkům zákazníků a umožnit jim rychlý přístup k potřebným informacím bez nutnosti osobních návštěv a dlouhého čekání. Díky nasa­zení technologie Bentley a aplikace vytvořené spo­lečností HSI, spol. s r.o., jsme vytvořili ucelené řešení, které využívá vlastností moderních technologií a poskytuje tak vysoký uživatelský komfort jak na straně zpracovatele, tak především na stra­ně žadatele."

Jiří Koch,
Vedoucí geografických registrů sítě

HLAVNÍ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

 • Redukce ročních provozních nákladů spojených s poskytováním vyjádření o 85%
 • Zkrácení doby zpracování vyjádření ze 12 dnů na 1 hodinu
 • Zavedení stabilního a bezpečného prostředí systému
 • Zjednodušení komunikace s žadatelem
 • Garance doručitelnosti elektronického vyjádření

 

Charakteristika zákazníka

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) vznikla 1. 6. 2015 rozdělením společnosti O2 Czech Republic a.s. Spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zaměřuje se na plánování, výstavbu a provozování mobilních sítí, metalických i optických pevných sítí, včetně celoplošné vysokokapacitní sítě datových komunikací pro všechny operátory na trhu. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

 

Výchozí situace

Společnost do roku 2003 řešila problematiku poskytování dat o existenci sítí lokálními aplikacemi, které vznikaly neřízeně na jednotlivých pracovištích technické dokumentace. Proto vznikl systém VETEZ, který sjednotil organizační a technické prostředí pro procesy poskytování dat o existenci sítí. Všechny tyto procesy byly centralizovány s využitím jednotné databáze ORACLE a s přímým napojením na centrální systém správy grafických dat. Avšak žádosti o vyjádření byly stále přijímány osobně, poštou nebo později elektronicky. Celý proces od přijetí žádosti přes vyhodnocení střetů v grafickém prostředí CSD až po vlastní tisk a odeslání žadateli probíhal manuálně. Technologické i organizační sjednocení celý proces značně zrychlilo, ale snaha o další automatizaci procesu pokračovala dál.

Výsledek projektu

Výsledkem je řešení, které výrazně zrychluje a zjednodušuje proces vyjadřování k existenci sítí od zadání žádosti přes její zpracování až po odeslání výstupů zpět žadateli. Celý proces probíhá elektronicky bez nutnosti aktivní účas­ti zaměstnanců CETIN (dříve O2).


Naše Řešení

 

Cesta k cílovému stavu probíhala ve třech etapách. První etapa ře­šila výhradně integraci náběru požadavku od žadatele přes webový portál. Ve druhé etapě se řešila automatizace tzv. negativních střetů, tedy těch, kdy v zájmovém území žadatele není síť patřící CETIN (dříve O2) a počet elektronicky podaných žádostí se zvýšil až na cca 80%. Po zhruba ročním provozu byl implementován tzv. plný automat, který řeší i případy se střetem a je v provozu od břez­na roku 2010.

Součástí realizace bylo zajištění automatického vydávání finálního vyjádření přes elektronické úložiště nebo odeslání tisku k distribuci.

 

Celý systém automatizace však počítá i s případy, které nelze řešit plně automa­ticky. Systém je zároveň připraven recipročně distribuovat žádosti stavebníků na další správce technické infrastruktury jako je ČEZ, RWE atd.

Srdcem celého systému automatizace se stala tzv. řídící logika, což je funkčnost na straně databáze, která zpracovává všechny požadavky na nové vyjádření. Požadavky do systému vstupují z portálu společnosti, na kterém žadatel svoji žádost podává. Součástí této žádosti je zakreslení polygonu zájmového území, který slouží následně pro další zpracovaní, jako je určení střetů, tvorba grafické dokumentace k vyjádření, příprava předávaných DGN souborů.

Systém VETEZ v číslech
 • 150 000 žádostí ročně od stavebníků
 • 30 000 žádostí ročně od ostatních správců infrastruktury (havárie apod.)
 • 93% žádostí s elektronickou komunikací
 • 90% plně automaticky zpracovaných vyjádření
 • 1TB grafických dat

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU