Reference - Seznamte se s našimi projekty a jejich přínosy

IS pro automatizaci vyjadřování k sítím a systém GIS pro ČD-Telematiku a.s.

IS pro automatizaci vyjadřování k sítím a systém GIS pro ČD-Telematiku a.s.

Společnost ČD-Telematika a.s. úspěšně implementovala informační systém VEST pro podporu agendy Vyjadřování a s tím souvisejících procesů a legislativních povinností, čímž snížila náklady na vyjádření až o 50 %. Nasadila systém GIS na platformě řešení HSI a technologie Bentley. Došlo ke konsolidaci dat o poloze telekomunikačních sítí ČD-T a SŽDC a ke sjednocení postupů v technické dokumentaci sítě.

Automatizace procesu vyjádření v České telekomunikační infrastruktuře  a.s.

Automatizace procesu vyjádření v České telekomunikační infrastruktuře a.s.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), správce a provozovatel největší datové a komunikační sítě v ČR, se rozhodl plně zautomatizovat proces vyjadřování k existenci sítí. Společnost HSI navrhla a implementovala řešení, díky kterému bylo sjednoceno organizační a technické prostředí pro procesy vyjadřování, zrychlil a zjednodušil se celý proces poskytování dat o síti, a tím došlo k výrazným úsporám provozních nákladů.

Rozvoj mapových služeb v ČEZ, a. s.

 

Jednotná evidence nemovitostí v Pražské energetice, a.s.

Jednotná evidence nemovitostí v Pražské energetice, a.s.

Skupina PRE realizovala projekt sjednocení různorodých evidenčních systémů v oblasti majetkoprávních vztahů (smlouvy) a nemovitostí (pozemky a stavby), a to díky systému Jednotná evidence nemovitostí vytvořeném společností HSI, spol. s r.o. Systém JEN je integrován do prostředí GIS, čímž dochází k propojení grafických a popisných informací k jednotlivým objektům.

Migrace geografického informačního systému v Pražské energetice, a. s.

Automatizace Vyjadřování pro společnost PREdistribuce, a. s.

Společnost HSI, spol. s r.o. implementovala pro společnost PREdistribuce, a. s., systém VEST pro podporu procesu poskytování vyjádření k existenci sítí včetně plně automatizovaného zpracování dat a mapových výstupů o poloze sítí. Součástí řešení je portálová aplikace pro náběr žádostí včetně mapového okna s konfigurovatelnou mapovou kompozicí umožňující zákres zájmového území. Dále pak plně automatizovaná linka pro zpracování a evidenci jednotlivých požadavků na vyjádření včetně podpory návazných procesů a evidenci.

Integrace GIS a polohopisných dat pro Severočeské doly a.s.

Integrace GIS a polohopisných dat pro Severočeské doly a.s.

Severočeské doly a.s. realizovaly rozsáhlý projekt sjednocení různorodých systémů GIS na jednotnou platformu reprezentovanou technologií ESRI a zároveň došlo k vytvoření komplexního úložiště prostorových dat. Byl využit systém DULMAP pro digitální modelování lomu s možností tvorby důlní mapy dle příslušné technické legislativy.

Automatizace Vyjadřování ve společnosti SITEL, spol. s r.o.

Automatizace Vyjadřování ve společnosti SITEL, spol. s r.o.

Společnost SITEL nabízí stavební veřejnosti možnost elektronického podání žádosti a vyzvednutí automaticky zpracovaného vyjádření k existenci sítí díky řešení od společnosti HSI. Zvyšuje tak výrazně efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace a snižuje náklady na zpracování vyjádření.

Automatizace Vyjadřování ve Slovak Telekom, a.s.

Automatizace Vyjadřování ve Slovak Telekom, a.s.

Společnost Slovak Telekom, a.s. nabízí veřejnosti možnost elektronického podání a vyzvednutí žádostí o vyjádření k existenci sítí díky řešení od společnosti HSI. Zvyšuje tak efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace a snižuje náklady na zpracování vyjádření o desítky procent.

Geodetický informační systém GDiS pro SUDOP PRAHA a.s.

Geodetický informační systém GDiS pro SUDOP PRAHA a.s.

Společnost SUDOP PRAHA a.s. implementovala systém GDiS, který výrazně šetří čas a zefektivňuje práci při řešení majetkoprávní agendy nad pozemky dotčenými stavbou. Systém slouží k evidenci aktuálních informací o parcelách a vlastnících dotčených projektem plánované stavby.

Rozšíření systému Provozní stav sítě tratí SŽDC o nové moduly

Rozšíření systému Provozní stav sítě tratí SŽDC o nové moduly

Společnost SŽDC požadovala rozšíření systému Provozní stav sítě tratí (PSST) z důvodu zavedení systémového řešení práce s daty z měřících vozů plně v elektronické podobě a kvůli splnění norem kladených na provozovatele železničních tratí. Cílem bylo evidovat ruční zásahy do systému a odstranit zjištěné nedostatky v procesech zpracování dat. Zrychleným přenosem naměřených defektů, z nichž některé mohou být i nebezpečné, došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu na trati a eliminaci rizik s dopadem na život a majetek.

Mostní evidenční systém MES pro Správu železniční dopravní cesty, s. o.

Implementace systému AMI pro areál podniku Unipetrol RPA, s.r.o.

Implementace systému AMI pro areál podniku Unipetrol RPA, s.r.o.

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. potřebovala sjednotit a provázat informace o území, stavbách a infrastruktuře pomocí jednotné datové základny geografických informací. Implementací systému AMI byly splněny požadavky na konsolidaci informací a došlo ke zkvalitnění rozhodování v oblasti hospodaření s majetkem i ke snížení investičních nákladů.

Nasazení Bentley Geo Web Publisheru pro společnosti skupiny UNIPETROL

Skupina Unipetrol se na základě rostoucích potřeb na publikaci a aktualizaci dat GIS v prostředí intranetu rozhodla pro řešení, které bude umožňovat efektivní publikaci a jednoduchou správu geografických dat pro všechny areály svých společností. Rozhodla se tedy posílit svůj informační systém AMI pro správu majetku a podpůrné služby o nový mapový server. Pro implementaci byla vybrána na základě analýzy dostupných produktů na trhu technologie společnosti Bentley Systems, konkrétně produkt Geo Web Publisher.

Implementace systému pro správu majetku AMI na Univezitě Jana Evangelisty Purkyně

Implementace systému pro správu majetku AMI na Univezitě Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která vlastní rozsáhlý kampus a desítky nemovitostí, se rozhodla provést pasportizaci nově postavených i stávajících budov. Společnost HSI implementovala systém AMI pro správu pasportizačních dat objektů a pro centralizované zadávání požadavků na údržbu tak, aby byl provázán s ostatními vnitropodnikovými informačními systémy. Došlo k sjednocení údajů o nemovitostech a majetku univerzity a k zefektivnění strategického řízení společnosti.

Implementace systému AMI pro správu majetku na Univerzitě Pardubice

Implementace systému AMI pro správu majetku na Univerzitě Pardubice

Společnost HSI na Univerzitě Pardubice nasadila systém AMI, čímž došlo ke zkvalitnění informační podpory procesů správy majetku. Systém je začleněn do univerzitního informačního prostředí a slouží managementu univerzity jako nástroj pro poskytování informací potřebných k efektivnímu řízení.​

Implementace systému AMI ve Východoslovenské energetice Holding a.s.

Implementace systému AMI ve Východoslovenské energetice Holding a.s.

Společnost Východoslovenská energetika Holding a.s. implementovala řešení AMI pro správu majetku a získala tak komplexní přehled o svých budovách a areálech včetně významného snížení nákladů na jejich správu. Díky AMI dokáže efektivně řídit procesy údržby i oprav a má aktuální přehled o kvalitě řešení jednotlivých požadavků.   

Realizace geografického informačního systému v Coal Services a. s.

Realizace geografického informačního systému v Coal Services a. s.

Technologická linka pro sběr a zpracování geodetických dat v E.ON Česká republika

Technologická linka pro sběr a zpracování geodetických dat v E.ON Česká republika


Nasazení modulového systému pro vydávání vyjádření o vedení podzemních sítí v NET4GAS

Nasazení modulového systému pro vydávání vyjádření o vedení podzemních sítí v NET4GAS

Integrovaná správa prostorových a technických informací v Pražské teplárenské a.s.

Integrovaná správa prostorových a technických informací v Pražské teplárenské a.s.


Severní Energetická a.s.

Severní Energetická a.s.


Tvorba aplikací a standardů pro realizaci pozemkových úprav pro Státní pozemkový úřad

Tvorba aplikací a standardů pro realizaci pozemkových úprav pro Státní pozemkový úřad

Systém pro správu majetku a pronájem prostor ve společnosti Technopol Servis, a.s.

Systém pro správu majetku a pronájem prostor ve společnosti Technopol Servis, a.s.


Provozní systém AMI a mobilní řešení pro sběr dat v THMÚ s .r. o.

Provozní systém AMI a mobilní řešení pro sběr dat v THMÚ s .r. o.


Integrace prostorových informací a správa majetku pro Teplárnu Strakonice, a.s.

Integrace prostorových informací a správa majetku pro Teplárnu Strakonice, a.s.