• Moderní komplexní software pro facility management
 • Zastřešuje procesy evidence, provozu, správy a údržby nemovitého i movitého majetku
 • Efektivně spolupracuje s dalšími systémy v podniku
 

POPIS AMI

AMI je modulární řešení pro správu majetku a facility management a jeho jednotlivé moduly lze skládat jako stavebnici. Základním kamenem řešení je centrální grafický pasport nemovitostí, díky kterému je k dispozici jasný přehled o stavu objektů. Ten lze pak jednoduše doplňovat ostatními popisnými údaji, které mohou být dále využívány dalšími moduly. Na základě pasportu je snadné generovat reporty, které slouží jako podklad k zefektivnění chodu vnitropodnikových procesů.

Systém se dokáže plně uživatelsky přizpůsobit a lze jej snadno začlenit do podnikového informačního prostředí. AMI pracuje s popisnými, grafickými i multimediálními daty, s výkresy a dokumenty a zajišťuje podporu pracovních postupů (workflow). Dokáže pracovat s prostorovou lokalizací objektů (nemovitostí, místností, zařízení, zaměstnanců atd.). Komplexní přístup systému pro správu majetku AMI pomáhá vytvořit jednotné a transparentní informační prostředí, ve kterém jsou data správy majetku a data údržby, dokumenty, technické informace a další podniková data o majetku a jeho správě operativně k dispozici oprávněným osobám v celém podniku, po celou dobu životnosti majetku.

VÝHODY A PŘÍNOSY
 • Jednotná informační základna pro efektivní správu majetku
 • Přehledné sledování nákladů na určené plochy
 • Skutečná podpora provozu společnosti
 • Poskytování relevantních informací pro rozhodovací procesy
 • Spojení dat z různých zdrojů
 • Využití pro široký okruh uživatelů
 • Jednoduchý přístup k datům
 • Přizpůsobení na míru
 • Sledování zákonných povinností
 • Úspora nákladů na údržbu a obnovu zařízení a vybavení
 • Zrychlení rozhodovacích procesů na základě aktuálních informací

 základní moduly AMI
AMI - Pasport

Základní modul AMI – Pasport umožňuje vytvoření a správu požadovaných pasportizačních dat o areálech, objektech, dalším majetku a osobách včetně relevantních majetkoprávních vztahů. Zahrnuje stavební členění budov a výrobních prostor, seznam areálů, pozemků, staveb a ploch, síťovou infrastrukturu včetně napojení na venkovní rozvody i energetický management budov. Obsahuje účetní evidenci majetku díky napojení na účetní systém. Přínosem je přehlednější evidence stavu budov a úspory při jejich údržbě.

Rozšiřující moduly

 • Technické zařízení budov
 • Nábytek a vybavení kanceláří 
 • Evidence osob
 • Bezpečnost
AMI - Nájmy a pronájmy

Základní modul AMI – Nájmy a pronájmy umožňuje evidenci nájemních smluv, přiřazení pronajímaných ploch nájemcům, lokalizaci pronajímaných ploch v přehledné mapě i sledování využívání a aktuálního stavu pronajímaných ploch. Samozřejmostí je možnost tvorby tabulkových a grafických reportů. Modul lze provázat na ostatní moduly systému AMI i na další externí systémy např. účetní systém, SAP, atd.

AMI - Údržba

Základní modul AMI – Údržba zahrnuje evidenci požadavků a celý proces jejich řešení včetně zasílání notifikací. Obsahuje také oblast havarijních oprav a plánované údržby. Modul umožňuje vytváření podkladů pro plánování, dává informace o spotřebě materiálu, podporuje řízení interních i externích dodavatelů (in-/outsourcing). Umožňuje definici SLA a sledování KPI, tedy sledování kvality a doby řešení požadavků. Přínosem je optimalizace nákladů údržby a přesun financí od neplánované údržby k plánované (investiční) výstavbě.

Software AMI pro řízení údržby ve výrobním prostředí automotive industry

Rozšiřující moduly

 • Revize
 • Mobilní řešení
 • Sklad náhradních dílů
AMI - Rezervace prostor

V základním modulu AMI – Rezervace prostor se evidují požadavky na rezervaci různých typů místnosti včetně sledování termínů. Vyhledávat volné prostory a vytvářet rezervace je možno dle požadované kapacity a typu místnosti, dle času, termínu i dle potřebného vybavení. V modulu lze graficky zobrazovat tematické mapy využití prostor i generovat přehledné statistiky o využívání prostor. Přínosem je efektivní řízení rezervací a pronájmů, snížení administrativních nákladů i maximalizace příjmů v návaznosti na optimalizaci využití prostor. Zahrnuje také možnost rozšíření o rezervaci služebních vozidel.

Rozšiřující moduly

 • Carpooling
AMI - Energie a odečty

Základní modul AMI – Energie a odečty představuje komplexní řešení pro sledování provozních výdajů na energie (voda, plyn, elektřina,…) a jejich rozúčtování. Zahrnuje podporu provozně – technických kontrol technologií i odečtů měřidel (včetně využití mobilního klienta). Modul poskytuje podklady pro energetický audit i pro revize zařízení. Přínosem je jednodušší kontrola nákladů a efektivnější rozhodování.


AMI - Asset Management Information         AMI modul Údržba


REFERENČNÍ PROJEKTY
Články v časopisech

Řešení AMI je plně variabilní, proto se dokáže přizpůsobit všem vašim firemním potřebám a požadavkům. Neváhejte nás kontaktovat pro nabídku ušitou na míru přímo vaší společnosti.

 

Mám zájem Mám dotaz