14.7.2017 | Kategorie: Články

Co to ale ty kritické služby jsou? Pod tímto pojmem se ve společnosti CETIN rozumí poskytnutí zejména datové služby, která je pro zákazníka klíčová z pohledu dostupnosti. A dostupností zde myslíme minimalizaci problémů, pokud například bagr přeruší nějaký opticky kabel.

 

Uveďme si příklad. Zákazníkem je banka sídlící například v Praze a zřizuje novou pobočku ve Zlíně. Potřebuje mít tato místa propojená vlastním okruhem. Požaduje, aby existovala náhradní cesta spojení těchto dvou míst, právě kvůli rypadlu toho bagru. A zde nastává problém. Služby obecně mohou být čistě virtuální, postavené nad fyzickou vrstvou sítě a při zřizování těchto dvou okruhů se pracuje nad logickou částí sítě. Operátor neví, kudy fyzicky optické kabely vedou a hlavně neví, zda nejdou ve stejné kynetě, tedy potenciální incident s bagrem by poškodil oba diskrétní kabely, protože jsou v jednom místě.

Ukázka zobrazení průběhů dvou relací

V našem uvedeném příkladu, tedy operátor při sestavovaní hlavního a náhradního okruhu musí mít informaci, zda nedochází někde k souběhu a tedy i k potenciálnímu nebezpečí, že dojde k přerušení spojení v provozní i náhradní trase.

Tato úloha není nová a existovala již v minulosti. Prezentace byla postavená na lehkém klientovi třetí strany, který měl problémy s odezvami. Navíc určit místa souběhu a ověřit, zda k souběhu dochází, či nikoliv, musel dělat operátor vizuálně. Protože bylo stávající řešení nevyhovující, vznikl požadavek na řešení nové, které bude splňovat zejména tyto požadavky:

  • Nalezená trasa bude do 1 min u trasy jdoucí přes celou republiku (desetitisíce prvků)
  • Zobrazí přímo místa, kde dochází k souběhu u vybraných tras
  • Řešení bude implementovatelné do stávajícího procesu šetření

HSI vytvořila jednoduchou jednoúčelovou mapovou aplikaci s prezentací vektorových dat

Řešili jsme dvě základní úlohy. Umět rychle získat data, kudy daný okruh vede a dokázat tato data přehledně prezentovat.

Prví úkol jsme realizovali na straně databáze. Úpravy spočívaly ve vytvoření datového skladu vazeb grafických prvků, který je online synchronizován s živými grafickými daty uloženými v SDO. Tento datový sklad obsahuje přes 40mil záznamů a je optimalizován pro rychlé vyhledávání, které nahrazuje dotazy do samotných grafických dat. Nad tímto skladem je vytvořen materializovaný pohled, vracející informace pro každý úsek optického kabelu, kterými grafickými prvky (osou trasy) vede. Tímto způsobem umíme velmi rychle vracet informace o průběhu každého úseku optického kabelu.

Pro prezentaci jsme zvolili webovou aplikaci s mapovým oknem OpenLayer. To zobrazuje vektorová data, která webová aplikace načítá z databáze a vrací je ve formátu GeoJSON. Toto řešení nevyžaduje existenci mapového serveru a je tedy velmi flexibilní a levné.

Červená část trasy je potenciálně nebezpečná, zde vedou trasy stejnou kynetou

V době psaní tohoto článku byla tato funkčnost distribuována do ostrého provozu ve společnosti CETIN. Ten získal nový nástroj pro zlepšení a zrychlení šetření a pro nabídku nových služeb.

Ing. David Kaufman
projektový manažer a konzultant