Implementace systému AMI v praxi

29.5.2015 | Kategorie: Články

Jedním z hlavních projektů společnosti HSI, spol. s r.o. v oblasti systémů správy majetku v roce 2014 byla implementace systému AMI pro Východoslovenskou energetiku Holding a.s. (VSE Holding). V tomto článku bychom vám rádi představili rozsah celého řešení.

HSI, spol. s r.o. přináší svým zákazníkům přidanou hodnotu

22.5.2015 | Kategorie: Články

Problematika evidence majetku, jeho správy, údržby a prevence je nedílnou součástí řízení v každém ekonomickém subjektu. Proto se spo­lečnost HSI, spol. s r.o., od začátku své existence (r. 1992) snaží tuto oblast svými aktivitami plně podporovat a nabízí svá IT řešení v podobě účelových specifických systémů. Tou specifikou je využití geoinformatiky a souřadnicové loka­lizace sledovaných objektů.

Technologie Esri i pro menší vodárny

15.5.2015 | Kategorie: Články

Střední a menší vodárenské společnosti jsou nuceny se ve stále větší míře zabývat problematikou efektivity jejich fun­gování a současně i otázkami jejich konkurenceschopnosti na trhu. Významným faktorem v těchto procesech je dispo­nibilita komplexního informačního systému umožňujícího přístup k relevantním datům a odvozování informací ne­zbytných pro každodenní plnění úkolů až po informace po­žadované pro strategické rozhodovací procesy.

Komplexní řešení pro váš utilitní GIS

11.5.2015 | Kategorie: Články

Řešení ProGIS představuje sadu komponent pro vytvoření komplexního geogra­fického informačního systému využívajícího technologii ArcGIS od Esri. Původně byl ProGIS vytvořen jako obecný základ pro realizaci složitých analytických a provozních úloh a požadavků z oblasti energetiky a evidence, správy a údržby distribučních síti. Jedná se tedy o úlohy, kde nelze použít dostupné běžně distri­buované šablony pro vytváření především webových úloh. Díky zobecnění jej lze však využít i v jiných oblastech, kde jsou takovéto úlohy potřeba.

Portál pro sdílení infrastruktury

4.5.2015 | Kategorie: Články

Sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu náleží do základní infrastruktury státu. Jsou vý­znamným komunikačním prostředkem moderního hospodářství a základním nástrojem znalostní spo­lečnosti. Začlenění do informační společnosti před­pokládá splnění několika podmínek, přičemž právě základní podmínkou je vysokorychlostní přístup k sítím elektronických komunikací a k informačním a komunikačním technologiím.

Archiv aktualit