7.10.2016 | Kategorie: Články

Sdělovací sítě patří mezi klíčovou technickou infrastrukturu, prostřednictvím které jsou zprostředkovávány informatické služby nezbytné pro zajištění provozu rozvodné energetické soustavy, podpůrných služeb a poskytování služeb zákazníkům.

 

Na spolehlivosti a kvalitě poskytovaných informatických služeb úzce závisí důležité aktivity v oblasti řízení distribuční soustavy (VVN a VN), dohledu kabelových tunelů, hromadného dálkového ovládání vybraných spotřebičů elektrické energie (HDO), obchodování s elektrickou energií, provozu vnitropodnikových kancelářských systémů, či výstavby a provozu optické kabelové sítě.

Zajištění maximální spolehlivosti při poskytování informatických služeb a eliminace rizik jejich výpadku je podmíněno mimo jiné vedením efektivní dokumentace optických komunikačních cest a svazků optických vláken, která zahrnuje rovněž kontrolu integrity dat dokumentace komunikačních cest a dat dokumentace sdělovacích sítí vedené v systému GIS.

Optické komunikační cesty představují propojení dvou koncových zařízení, přes které jsou poskytovány informatické služby, a to pomocí svazku optických vláken. Svazek vláken specifikuje logické propojení dvou uzlů (optorozvaděčů nebo optických spojek) na optické kabelové síti přes určená vlákna optického vedení. Komunikační cesta je nastavována propojováním určených portů koncového zařízení a konektorů optického rozvaděče svazku vláken. Optické rozvaděče, optické spojky a optické vedení jsou součástí dokumentace sítě vedené a spravované v systému GIS.

Různá vlákna jednoho svazku mohou být zapojena do různých komunikačních cest, nebo mohou být neobsazená nebo ponechána v rezervě. Součástí definice svazku jsou rovněž hodnoty významných stavových a fyzikálních parametrů optických prvků zapojených do svazku, které mohou být využívány pro vyhledávání a nastavování komunikačních cest splňujících specifikované kvalitativní parametry pro přenos signálu.

Nastavené optické komunikační cesty nesou rovněž informaci o informatických službách, které zprostředkovávají a o vlastnících a uživatelích prvků tvořících komunikační cestu.

Aplikace pro správu optických vláken na Pražské energetice

Cílem rozvoje aplikace je vybudovat informatickou a funkcionální podporu pro tvorbu a udržování integrované dokumentace optických komunikačních cest zahrnující rovněž informatickou podporou procesů pro jejich plánování a výstavbu.

Aplikace nabízí prostředky pro operativní rozhodování při vyhledávání nejvhodnější komunikační cesty mezi dvěma objekty s možností podmíněného zohlednění technických a kvalitativních parametrů optických vláken a dalších prvků optické sítě, a to s ohledem na typ poskytované služby. Umožňuje vytvářet dotazy pro vyhledání komunikačních cest se zohledněním nebo omezením průchodu optické komunikační cesty konkrétními uzly nebo konkrétním optickým vedením.

Průběh komunikačních cest lze zobrazit nad mapou sítě v GIS včetně možnosti zobrazování jejich významných stavových, technických a kvalitativních parametrů.

Velký důraz je kladen na možnosti alternativního propojení uzlů sítě a aplikační podporu umožňující analyzovat rizika souběhu komunikačních cest včetně reportů v geoprostorovém kontextu.

Důležitou součástí informatické podpory jsou rovněž negrafické reporty poskytující informace o vytvořených optických komunikačních cestách a jejich topologii, poskytovaných službách, vlastnících a odběratelích služeb, o jednotlivých vláknech svazku, jejich provozním stavu, technických a kvalitativních parametrech.

Obr. Okruh mezi budovami

Zrychlení postupů

Výhody aplikační podpory správy komunikačních cest lze spatřovat zejména ve zrychlení následujících postupů:

  • Přepínání sítí na vyšších vrstvách OSI modelu s využitím identifikace souběhů hlavních a záložních komunikačních cest.
  • Poloautomatického plánování průběhů komunikačních cest optickou kabelovou sítí s důrazem na minimální vzdálenost, počet propojených mezilehlých uzlů, eliminaci souběhů hlavních a záložních komunikačních cest,
  • převedení části průběhu stávajících komunikačních cest na nově zřízený kabel za daných podmínek.
  • Zjišťování obsazenosti optických vláken v konkrétním úseku kabelu.
  • Identifikace a odstraňování poruch.
  • Reportingu řešení různých událostí směrem ke krizovému managementu.

 

Ing. Jiří Sedláček
metodik, konzultant

Publikováno v HSI News číslo 37 / 2016